Lake Chelan Rotary Community & International Fund
Lake Chelan Rotary Community & International Fund
PO Box 601
Chelan, WA 98816
jfehr@fehrlaw.net
Email: jfehr@fehrlaw.net